Prohledat tento blog

čtvrtek 22. července 2021

Za Miroslavem Bielikem

 Týden po členském shromáždění Spolku slovenských spisovatelů (15.7.2021), na kterém musel v souladu se stanovami skončit ve své funkci dlouholetého předsedy SSS, dr. Miroslav Bielik  22. července 2021 zemřel. Je to nečekaná rána, neuvěřitelná skutečnost a velká ztráta, nejen pro Spolek, ale i pro slovenskou literaturu, a také pro Obec spisovatelů ČR.

Básník, prozaik, vědecký pracovník, bibliograf, knihovník, editor,  PaedDr. Miroslav Bielik , se narodil 15. dubna 1949 v Ostrom Grúni. Studoval na střední knihovnické škole v Bratislavě, na Pedagogické fakultě v Banské Bystrici, postgraduálně na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě  ekonomiku a řízení kultury. Poté zastával významná místa v Matici slovenské v Martině, od roku 1983 působil jako ředitel Slovenské národní knihovny MS, po roku 1993 jako vědecký pracovník a správce MS, její první místopředseda, byl ředitelem  Slovenského literárního ústavu MS, ředitelem Literárneho týždenníku, v roce 2013 a znovu v r. 2017 byl zvolen předsedou Spolku slovenských spisovatelů.

Pro nás, členy Obce spisovatelů, to byl kolega, dobrý básník, znali jsme jeho prvotinu z roku 2003 Čas je tichý posol mysle a jeho rozsáhlou sbírku veršů z roku 2019 Čas večne prítomný . Psal i eseje a prózu, známý je jeho Benátsky diptych či šesti románovými novelami navazující Kaleidoskopis: Záplava ne/skutočnosti. Byl to zároveň organizátor mnoha setkání se spisovateli z Čech, Srbska, Rumunska, Bulharska a dalších zemí, velmi úspěšný editor uhranutý Dunajem. Velký pán Dunaj – antologie poezie klasiků, Duní Dunaj – antologie slovenské poezie o Dunaji, sborníky, např. Dunajské elégie, anebo antologie poezie členů, přispěvatelů a příznivců Spolku slovenských spisovatelů, nazvaná Básnici 2018, kde publikovali (a nejen tam) i čeští autoři, to všechno je z největší části jeho dílem.…  S Obcí spisovatelů spolupracoval jako organizátor živých kontaktů  na úrovni literárních festivalů, přátelských setkání a prezentací,  inicioval společnou  antologii k stému výročí založení Československa Refrény času a přímo se podílel na realizaci slovenské části našeho Dekameronu 2020.

Práce, práce…, co všechno mohl za dalších dvacet let, které by nemusely být jen utopií, vykonat. Škoda. Smrt si nevidí na špičku nosu. Bere, a většinou to lepší.

Na Miroslava Bielika budeme vzpomínat jako na nenahraditelného aktéra slovenské literatury, na mužného, přesto něžného básníka, bude nám chybět jeho činorodé, neokázalé, věrné přátelství. Čest jeho památce!


Lydie Romanskáfoto: https://www.litcentrum.sk/


úterý 20. července 2021

Opuštěné nádraží

Datum vydání: 21.07.2021 
Autor: Cimický Jan 
Autor obálky: Křižka Emil

Na nástupišti opuštěného nádraží dávno nepoužívané vedlejší trati objeví dron ležící tělo mrtvého člověka. Všude kolem je již jen neprostupné křoví. Kde se tu vzal? Spadl z nebe?

Začíná složité pátrání v nepřístupném terénu a trpělivé skládání nalezených stop. Je třeba odpovědět si na několik otázek: Kdo je mrtvý muž? Proč se našel zrovna tady? Je mezi ním a místem nálezu nějaká souvislost?

Hladíkova mordparta nemá v tu chvíli žádný jasný bod, od kterého by se mohla odrazit. Velkou komplikaci přináší navíc i fakt, že místo nálezu bylo v době války součástí utajovaného a přísně střeženého prostoru. Mnozí dobrodruzi se v okolí snažili najít poklad či alespoň válečné dokumenty, zanechané tu fašistickými okupanty.

Ukazuje se, že spletitost pátrání je mnohem rozsáhlejší, než se na počátku zdálo. A vše akcentuje, když v bezprostřední blízkosti nálezu mrtvého, ve vybombardované továrně, dojde k odhalení kobky s ostatky válečných zajatců.

Podaří se pražským kriminalistům ve spolupráci s pařížskými kolegy odhalit celou pravdu?
Cena pro zpívané slovo

Hanka Hosnedlová

Již podruhé se na portovní scéně prezentuje také Obec spisovatelů ČR, a to prostřednictvím udělované Ceny za nejlepší autorský písničkový text. Vítěze, stejně jako v loňském problematickém roce, vyhodnotila odborná porota, složená ze členů Rady Obce  spisovatelů a publikujících autorů, která posuzovala  texty po stránce literární i ve vztahu k neotřelosti nápadu. Kvalita slovní části písniček je totiž stejně důležitá jako jejich hudební stránka a nejednou se stává i nosným pilířem písničkového sdělení.

Ačkoliv přihlášených textací bylo o něco méně než v předchozím roce, pro členy hodnotitelské poroty nebylo vůbec lehké vybrat pouze jeden jediný text. Nicméně v konečném rozhodnutí se na první příčku dostal text Kruhy na vodě, z autorské dílny Slávka Maděry, člena dua VilMa, v němž kromě vítěze soutěže figuruje také Zuzana Vilímová. Slávkova tvorba prolíná napříč žánry, takže ho nelze ultimativně zařadit do přesně specifikovaného šuplíčku. Kromě toho je skvělým instrumentalistou, ale i bavičem s vokální výbavou, jak se píše na jeho webových stránkách. Ačkoliv svou hudební kariéru začínal již na střední škole a prošel pak pestrou cestou muzikantského života, k hudbě se znovu vrátil po poměrně dlouhé pauze až před čtyřmi roky. Ale i tak se může ve své minulosti pochlubit řadou úspěchů a dokonce i ocenění.

Tentokrát k nim přibude i Cena Obce spisovatelů za nejlepší autorský písničkový text v podobě originálního keramického poháru z dílny jihočeského výtvarníka Jana Štarka. Cena mu byla předána při nedělním finálním koncertě na řevnickém portovním pódiu. 

Pořadatelé této soutěže ale doufají, že ani zdaleka šňůra zmiňovaných nových ocenění na Portě nekončí a že i v příštím roce najde svého vítěze s nápaditým písničkovým textem...


Foto: Autorka


pátek 16. července 2021

Ohlédni se, nezkameníš

             Právě to slibuje název čerstvě narozeného obsáhlého Almanachu české poezie 2021, jak ho připravil Vladimír Stibor. (Funkčními  ilustracemi přispěla Jitka Píšová, vydal Milan Hodek/Paper Jam, 2021, 236 str.)

            Nuže, s jedinou vírou, že nehrozí žádné čarovné nebezpečí , pokusím se ohlédnout za konkrétním obsahem sborníku a za genezí sborníků a almanachů jako takových. Sborník charakterizuje tématicky příbuzný obsah, spojený v knižní celek se společným názvem. Postupně získalo přednost označená almanach. Ve 14. a 15. století se jednalo o každoroční sborníky kalendářních tabulek s astronomickými výpočty, od 16. století doplňovanými praktickými radami a vyprávěními, na nichž se podíleli různí autoři. Postupně začaly almanachy reprezentovat generační nebo ideová tvůrčí uskupení. Pro českou a slovenskou literaturu byly významným přínosem programové almanachy. Ve druhé polovině minulého století získaly literární almanachy pravidelné místo v edičních programech mnoha nakladatelských domů, uváděly do literatury nová nebo pozapomenutá jména, konkrétně suplovaly nedostatečný počet básnických prvotin. Podávaly souhrnný přehled o básnících, kteří publikovali v novinách a časopisech. Téměř všechny (samozřejmě kromě obsahově specializovaných) přinášely každý týden literární stránky, některé otiskovaly téměř každý den báseň. Nebo třeba jen krátkou básničku. Vedle renomovaných dobových tvůrců dostávali šanci tzv. začínající autoři, což nebylo zcela přesné označení, vykročit na literární bitevní pole lze v pubertě i ve zralém věku. Tyto publikační možnosti současná doba vymazala, almanachy paradoxně získaly na významu. Objektivně připusťme jisté pochybnosti o jejich kvalitě. Vycházejí výbory z tvorby rodáků, básníků žijících u téže řeky nebo spojených příbuznou profesí, podobných orientačních motivů najdeme značný počet. Použijeme-li název filmu, tedy díky za každé nové ráno. Platí to i o generačně široce koncipovaném almanachu Ohlédni se, nezkameníš. Dává básníkům publikační příležitost. Individuální tvůrčí principy rozpínají poetická křídla mnoha tvůrců. Možná jsou to někdy křídla Ikarova, ale zcela určitě se stávají nepřehlédnutelnými. Počet zařazených dosahuje udivujícího čísla 96 – slovy: devadesát šest! Nepokouším se ani o náznak hodnocení kvality. To chce časový prostor a objektivní kritický fundament. Při vysokém počtu a výrazných generačních rozdílech tvůrců zajisté úroveň hladiny kolísá, ale zase platí díky za každé nové ráno! Díky za každý verš, obohacující básnická pole orná i válečná. Poděkování patří i Vladimíru Stiborovi, jeho podnětnému a záslužnému snažení pootevřít básníkům dveře do čtenářského světa. Dávno odváty jsou doby, kdy za důkaz vysoké kvality  literárních děl a dílek bylo považováno zařazení do školních čítanek. Není vyloučené, že ve šlépějích mistrů slova vykročí někdo z básníků a básnířek, publikujících v almanachu. Jiří Žáček po té cestě již zdárně vykročil. Pročtení Stiborova almanachu slibuje příjemné  chvilky. Bylo by vítané, kdyby ho otevřelo hodně čtenářů, almanach Ohlédni se, zkameníš si to zasluhuje. Vzpomeňme Petra Bezruče a jeho jsou dobráci na světě, dobráci, kteří čtou básně.
Pozvánka na červencové literární akce


 
Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí přátelé a příznivci,

  

 zasílám Vám několik pozvánek, kterými kolegové z Obce spisovatelů „hledají ztracený čas“ i v období letních prázdnin.

 

Dále Vám posílám červencovou výzvu pro básnířky a básníky – tématem je „báseň o víně“:


Milí přátelé,

máte-li báseň o víně, o které si myslíte, že se Vám povedla, pošlete nám ji prosím do konce července 2021 ve Wordu.

Připravujeme pořad z básní o víně, který se bude konat v jedné z pražských vináren na podzim 2021.


Děkujeme Vám za zájem a spolupráci.

Pavel Kukal, Radana Šatánková

Prosíme o jejich zaslání na obě tyto adresy:

pavel.kukal@seznam.cz

r.satankova@email.cz

 

Přeji Vám příjemné léto, pevné zdraví a bohaté tvůrčí nápady.

 

Se srdečným pozdravem

 

PhDr. Olga Nytrová

předsedkyně Pražského klubu spisovatelů a členka Rady Obce spisovatelů

t. 608 160 446

http://obecspisovatelu.bloger.cz

www.dialognaceste.cz


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

POZVÁNKY KOLEGŮ Z OBCE SPISOVATELŮ NA AKCE V ČERVENCI

 


 

Divadlo hudby a poezie AGADIR si Vás dovoluje pozvat na virtuální představení dne 18. 7. 2021 od 19.00

 

Agadir: Na strunach nadeje, George Kenny

 

MIMORADNE VE VIRTUALNIM PROSTORU YOUTUBE

https://www.youtube.com/…TO8

 

Kdy: 18. 7. 2021 19:00

Kde: YOUTUBE

 

Scenicke cteni vychazi z poezie a z romanu odzibvejskeho basnika a dramatika George Kennyho, Kanadana indianskeho puvodu. Roman se jmenuje Indiani neplacou - Indians Don´t Cry. Dovidame se o rozdilnosti kultur, o predsudcich a necitlivych vladnich asimilacnich praktikach.

preklad: Lucie Horakova a Patricia M. Ningewanceova

dramaturgie: Milena Fucimanova

hudba: Ondrej Fuciman

kamera, strih, vyroba: Daniel Zeman

Srdecne Vas zvou clenove divadla AGADIR.

Vice informaci ziskate na http://www.agadir.cz

 

******************************************************

 

Na Festival vděčnosti 18. července 2021 v 17.00 hodin zve Marek Šlechta

 

https://www.facebook.com/…291

 

*******************************************************

Pozvánka na Dny poezie v Broumově

Vážená paní, vážený pane, milá přítelkyně, milý příteli,

chtěla bych vás velmi srdečně pozvat na

XXII. Dny poezie v Broumově,

které se budou konat 15. 10. – 17. 10. 2021

Setkání se uskuteční za podpory Města Broumova, Agentury pro rozvoj Broumovska a obce Křinice a budou součástí 17. Východočeského podzimního uměleckého maratónu pořádaného Střediskem východočeských spisovatelů.

Cílem setkání je obohatit kulturní život Broumova, přiblížit žákům a studentům broumovských škol a Královéhradeckého kraje současnou poezii a její tvůrce, vytvořit prostor k vzájemnému poznávání a prezentaci tvorby zúčastněných autorů, obohatit jejich tvorbu o novou inspiraci a přispět ke zkvalitnění jejich tvorby.

Na co se můžete těšit?

* Na autory z Čech, Moravy, Polska, Slovenska, různého věku, vzdělání, profesí i literárních zkušeností.

* Na příjemnou, přátelskou a tvůrčí atmosféru a přívětivé prostředí v Obecním domě  v Křinicích (bývalá škola).

* Na poetické večery a dílny.

* Na sborník zúčastněných autorů a antologii Cesty

* Na autorská vystoupení v Broumově a v Křinicích, v nichž mají účastníci možnost představit své verše sobě

* Na procházku Broumovem a Křinicemi.

* Na výstavu obrazů z plenérů v Křinicích.

* Na prostředí Broumovského kláštera a klášterní zahradu.

 

Další informace :

Převážná většina účastníků bude ubytována v Obecním domě v Křinicích ve větších pokojích. Cena za 1 nocleh je 250 Kč + ubytovací taxa 15 Kč.

Zájemci o ubytování ve dvou si mohou zajistit ubytování v soukromí na vlastní náklady.

Sobotní oběd a večeři si hradí každý účastník sám (oběd 95 Kč, večeře 90 Kč), snídani si zajišťují účastníci sami, k dispozici bude kuchyňka.

V pátek bude pro účastníky připraveno občerstvení a v Křinicích večeře.

Účastnický poplatek: 150 Kč

Přihlášky na Dny poezie a 2 až 3 kratší básně, kterými se chcete prezentovat ve sborníku zašlete do 20. 7.

Těm, kteří se přihlásí a do Broumova nepřijedou, bude sborník zaslán na požádání po zaplacení sníženého účastnického poplatku 100 Kč.

Připravte si rovněž 1 – 2 básně na zahajovací autorské čtení a čtení v Křinicích.

Případné dotazy vám ráda zodpovím prostřednictvím e-mailu.

Uvítám vaše náměty pro dílny.

 Věra Kopecká


Program setkání :

 

pátek 15. 10.

 

8:00 – 12:00          besedy hostů s žáky a studenty
                               broumovských škol

14:00 – 17:00         sraz účastníků a prezence
v  prostorách Broumovského kláštera

                                   volný program, prohlídka kulturních památek města

                               občerstvení, příprava pořadu z veršů účastníků

17:00 – 18:30         Podvečer plný poezie – pořad z veršů zúčastněných autorů
pro veřejnost v sále Broumovského kláštera

19:00 – 20:30         večeře a ubytování účastníků
v Křinicích

20:30 – 23:00         výstava obrazů z plenérů v Křinicích, 1. a 2. tvůrčí dílna

 

sobota 16. 10.

 

9:00 – 12:00         přednášky, dílny, okénko
                                hostů, nové knihy účastníků

12:00 – 13:00       oběd

14 – 16:     vycházka do okolí, dílna

16 - 19:00         výlet na Janovičky a slavnostní setkání u příležitosti 30. výročí založení polsko-českého uměleckého klubu ART:STUDIO

19 - 20 večeře

20:00 – 22:00        prezentace prací z dílen
                                 informace z literárních
                                 klubů
                                 společenský večer

 

neděle. 17. 10.

9:00 – 10:00         závěr setkání
                                 odjezd účastníků

 

Program bude organizátorem upřesněn, případně upraven a doplněn podle okolností.

Další informace a přihlášku lze získat na e-mailové adrese: kopecka.vera@volny.cz 
Informace z Literárního klubu Petra Bezruče

Milí kolegové a přátelé autorského webu LKPB a jeho hostů,

jsme na počátku prázdnin. Doufám, že léto prožijeme v pohodě a ve zdraví.

Ráda bych Vám poděkovala za letošní půl rok na webu, kdy jsem od vás dostala spoustu krásných textů k uveřejnění na našem webu. Ale i podnětných nápadů a názorů. Znovu jsem obdržela od Libuše Matysíkové a pořadatelů  email o literární soutěži Andersenova hvězdička, která proběhla v knihovně v Němčicích na Hané. V rubrice se dovíte více, můžete se začíst do prací dětských autorů, kdoví, možná jednou rozšíří naše řady.

Pozvěte na web své kamarády a příznivce, pomozte nám rozšířit čtenářskou obec, společně máme co nabídnout.

Pro Vás, kdo chcete informovat své koley a čtenáře o nové knížce, jsem přidala na web rubriku Nové knihy - recenze a upoutávky, přivedl mě na ni Ivo Fencl. Myslím, že je fajn o sobě dát trochu vědět a tak nějak lehce čtenáři napovědět.

Čas prázdnin má být odpočinkový, proto vás nechci unavovat novými rubrikami, přesto jsem aspoň jednu vymyslela- Křídla.

Přeji vám krásné inspirativní dny a děkuji, že jste, protože díky vám jsme my.


Mějte se hezky Pavlína

https://literatinawebu.webnode.cz/


neděle 4. července 2021

Vyhlášení soutěže o nejlepší humoristickou knihu roku 2020

Obec spisovatelů České republiky vyhlašuje nový ročník soutěže o nejlepší humoristickou knihu roku 2020

Cena Miloslava Švandrlíka, jak se toto autorské klání jmenuje, se koná již po deváté, mezi vítězi v minulých letech figurovali mimo jiné Zdeněk Svěrák, Evžen Boček, Rudolf Křesťan, Ivan Kraus nebo naposledy Lukáš Pavlásek. Mezi oceněnými byli také Ivan Mládek nebo Daniela Kovářová. Vítěze vybírá porota z řad spisovatelů a kritiků.

Přihlášení do soutěže je jednoduché: stačí poslat 2 výtisky knihy na adresu: PhDr. Lubor Falteisek, Teplická 40/270, 190 00 PRAHA 9. Případně můžete poslat 1x papírovou knihu a 1x elektronickou verzi (např. pdf, epub…) na email svandrlikovacena@obecspisovatelu.cz.

Přihlášená díla musí být opatřena kódem ISBN a vydána v roce 2020.

Soutěžní publikace je třeba dodat nejpozději do 30. září 2021, 

slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční (pokud kovid dovolí) do konce roku.

Soutěž bude opět probíhat za spolupráce s Městskou částí Praha 11, kde Miloslav Švandrlík – jeden z největších českých spisovatelů-humoristů – dlouhá léta bydlel.

FOTOGALERIE - osmý ročník Ceny Miloslava Švandrlíka

 

Foto: Alexandr Malachovský

Po stranách Moravy

 


Program jubilejného 10. ročníka Letného medzinárodného poetického festivalu

PO STRANÁCH MORAVY

Termín: 30. júl – 01. august 2021  (červenec/srpen)

 

30.07.2021 piatok

15.00 hod. – 17.00 hod. – príchod a prezentácia u Jarmily Moosovej Kuřitkovej na fare Církve Československé husitské, Dvořákova 2070/2, Hodonín

 

17.00 hod. – 17.30 hod.Oficiálne zahájenie festivalu v Galerii výtvarného umění Hodonín

 

18.00 hod. – 19.00 hod. – Stretnutie v úžase/Setkání v úžasu Ewa Kubanová/Jozef Jelenák

– prezentácia Česko-Slovenskej spolupráce v historickej budove manufaktúry na výrobu fajansy
a kameniny,  založenej Františkom Štefanom Lotrinským v Holíči, dnes – Divadlo rodiny Švrčkových Beseda,  Holíč

 

19.00 hod. 23.00 hod.  – Dlho sme sa nevideli, debatný poetický klub spestrený hudobnými vystúpeniami a osobným zamyslením sa Ladislava Špánika o poetike, Holíč

23.00 hod ­– přesun do ubytovacích zařízení


31.07.2021 sobota

08.00 hod. – 09.00 hod. – raňajky na fare Církve Československé husitské v Hodoníne

 

09.30 hod. 11.30 hod.Prehliadka mesta Hodonín - autorské čítanie na fare /tvořivá dílna /

 

11.30 hod. – 12.00 hod. – presun do Hodonínskeho prístavu

 

12.00 hod. – 12.45 hod. – obed

 

13.00 hod. – 17.00 hod.Výlet loďou Konstancia k Baťovmu kanálu, prípadne až k Rohateckým meandrom – prezentácia tvorby zúčastnených autorov /tvorivá dielňa/

 

18.00hod. – 19.30 hod.Vystúpenie pre Smrdáky a kúpeľných hostí, Smrdáky

 

19.30 hod. – 20.00 hod. – presun do Hodonína

 

21.00 hod. – 24.00 hod.Večerné variácie, alebo, čo nebolo povedané – fara Církve Československé husitské v Hodoníne

 

01.08.2021 nedeľa

08.30 hod. – 09.30 hod. – raňajky na fare Církve Československé husitské

 

09.30 hod. – 10.00 hod.Oficiálne ukončenie festivalu  

 

Ubytovanie  tradične pre záujemcov na fare Církve Československej husitské. Kto by chcel ubytovanie v niektorom z ubytovacích zariadení v Hodoníne poprosíme oznámiť a buď si ho zabezpečíte sami podľa vlastných predstáv, alebo poveríte nás.

 

V rámci festivalu zrealizujeme miniatúrne výjazdy do Domovov dôchodcov a sociálnych služieb, kde sa budú môcť účastníci festivalu prezentovať svojimi drobnými príspevkami, ktoré dokážu navodiť milú, príjemnú a veselú atmosféru medzi obyvateľmi týchto zariadení.

 

Ďalšie informácie získate na e-mail:

vlapetrovic19@gmail.com,
jarmila.moos@gmail.com
nebo
mobil 00421-948 035 233 (Vlado Petrovič),
00420-774 162 816 (Jarmila Moosová)

Účastnický poplatok 400 Kč/16 Euro

Pozvánka Lojzy Marhoula

 Milí přátelé,

i o prázdninách s námi bude poezie. První akci připravujeme na 15. července do klubu Dzosma. V příloze najdete podrobnosti i informaci, že se na Vás těší tým Dzosma , nebo-li D(z)o(s)ma, to znamená, že si přejeme i my: Dušan Spáčil, Lojza Marhoul, host Jakub Fišer a hudební skupina Tinbuktu, abyste se cítili jako DOMA!

Lojza Marhoul
sobota 3. července 2021

František Tylšar: Pohádky nepohádky

  Všimli jste si, jak ubývá pohádek?

Věda a technika kousíček po kousíčku boří tisíciletá tajemství, která bývala jen doménou pohádkových bytostí. To, co se nám v dětství zdálo jako neskutečně pohádkové, je dnes často součástí každodenního života.

Vezměme si například takovou křišťálovou kouli. Čarodějnici stačil jediný pohled do jejího lesku a viděla obrazy toho, co se právě děje na opačném konci království. Dnes i ta nejposlednější obrazovka dokáže mnohem víc. Obraz můžeme sledovat v rozlišení, o kterém se křišťálové kouli ani nezdálo. A to už nemluvím například o 3D obraze. Nebo taková věc jako létající koště - dnes už naprosto zastaralá technologie. Která moderní žena by cestovala bez pohodlné kabinky, zvláště pak ve větru či dešti…

A nemusím chodit ani tak daleko do minulosti. Například takové pohyblivé obrázky, kterými nás ještě před několika lety ohromoval Denní věštec, zvládne každý obyčejný tablet. A to i se stereofonním zvukem…

Ale nenechte se mýlit. Pohádkám ani dnes zánik rozhodně nehrozí. Pouze jejich obsah se mění společně s dobou. Pohádkové bytosti žijí dál a musí se jí přizpůsobit. A věřte mi, nemají to vůbec lehké. Neustále ubývá temných zákoutí, tajemných hradů, hlubokých lesů, komínů a vůbec míst, kde by se dalo spokojeně žít a provozovat nějakou tu pohádkovou živnost. Na straně druhé však vznikají místa nová, a tak se například celé rodiny skřítků stěhují do počítačových sítí, kde žijí svůj nový život, s novými starostmi, radostmi a pohádkovými příběhy. Jsou i tací, kteří si polepšili, jako například vodník, kterého jsem nedávno potkal na břehu Lipenského jezera.

Už z dálky na první pohled bylo vidět, že se má dobře. Po druhém drinku pramenité vody mi povídá: „Víš, od té doby, co mi z horní Vltavy udělali Lipno, si žiju jako nikdy předtím. Jsem nejváženějším vodníkem nejen v Čechách, ale i v celém vnitrozemí. Mně tato doba prostě svědčí. Žiju si pohádkově. A ty bys o tom měl napsat pravdu. Lidé si myslí, že vodníci stále jen sedí na vrbě a čekají na dušičky, aby je uvěznili v hrnečku. Tak to už dávno není pravda. Dnes se i pod vodou žije jinak. Moderně. Napiš o tom!“


     A tak vznikl nápad na knihu pohádek - nepohádek, kterou právě držíte v rukou. Začal jsem více přemýšlet o dnešní době, povídal jsem si s mnoha pohádkovými bytostmi. Vyprávěly mi své příběhy, a já poznával osudy těch klasických, které známe tisíce let, i těch nových, které vznikly díky moderní technice. Zjistil jsem, že i technika není jen hromada smontovaných součástek, ale i takový počítač vám mnohé prozradí, budete-li mu naslouchat. Krok za krokem objevoval jejich podivuhodný svět. A věřte mi, stálo to zato.

Váš Jahodový Fanda alias Jahoda,
počítačový kouzelník


Knihu o devadesáti stranách s ilustracemi Niny Roubíkové vydalo nakladatelství Nová Forma.  Nová kniha Ladislava Berana

 


čtvrtek 1. července 2021

Jak a kde nejraději trávíte léto


Vítězný příspěvek z časopisu týdeník Rozhlas – 25/2021 na téma:
Jak a kde nejraději trávíte léto.


Takové boži klid těžko kde nando


V litě vo prázninách so nérači ho našivéch v rodné chalopě na Malé Hané – kósek vod Jevička. Stoji v malinkaté osadě, za keró sem se až steděl cobe malé kluk, že žejo v takové diře.

Ale dneskaj na ňo nedám dopostit. Je pro mě přimo zázračnó masťó, kdež přejedo z Prahe. Zando si do lesa – mám tam ož vehlidnoty fleke, kde rustó boruvke, a take hřébke.

Až šecko vezbirám, sedno si k potučko a poslóchám jak bzurči a slešim aji známó melodio: Zpíval konvalinkám vodopád… Pak přendo dom, mama na plotně hopeče moje nélepši jidlo:

pekáče a k večeře mám boruvkovy koláče. Zando take na zahrado, vobrátim seno a vokoštojo třešinke a vešpejónim jak rustó kadlátke na dobró slivovico.

Pak hosno jak špalek do chvile, než kohót k ráno zakrkohá.

 

(C) Pavel Kyselák


Oslavenci měsíce července

 

Vážení přátelé, zatím máme celkem klid,  zotavujeme se z těžkých měsíců covidu, ale už se na nás hrnou věci další, nezávislé na naší vůli. Příroda řádí a mne osobně v té spoustě tragédií těší, že se řada z našich členů výrazně zapojuje  do pomoci okolí znovu a znovu. Mnoho z nás jednotlivě přispělo na konta pomoci, například Daniela Kovářová s Unií rodinných advokátů k tomu vyzvala své kolegyně a kolegy a rovnou doporučila jedno z kont.

Vraťme se však k příjemnějším příležitostem, a to k oslavám těch, které máme rádi, kterých si vážíme a které obdivujeme.  Pokud ne osobně, tak tedy na dálku zvedněme číši a připijme jim na zdraví.

Začít můžeme hned prvního července.  Básník Jindřich Valenta slaví půlkulatiny.  Třetí jeho sbirka lyrických veršů zaujala v r. 2008 svým výrazným názvem Bezpalcý svět, následovala sbírka čtvrtá,  V kruhu (2014). Popisuje nám svůj vnitřní svět a vztahy volným veršem, někdy temnějšími tóny, jindy melancholicky nebo s nadhledem až cynickým.

Hned další  den, o deset roků dříve, druhého července se (taktéž v Brně) narodil  básník, textař, esejista, překladatel Jiří Weinberger. Je také analytikem, vystudoval statistiku na „matfyzu“ University Karlovy, což se leckomu s poezií možná příliš nesrovnává – anebo je tomu naopak? Vzhledem k jeho projektům, scénickým montážím zhudebněných básní v kabaretních vystoupeních se stává také hercem a zpěvákem. Jistě nemusím dlouze představovat jeho hry se slovy, nadhled, humor a satirické momenty tvorby. Z posledních knih jmenujme Kdybych byl žralok (2015), nazvanou podle stejnojmenného jazzového kabaretu, na níž se podílel právě s jeho  spoluautory.  Další je Anebo jen nezvyk? (2018).

Před polovinou měsíce se 12.7. narodil náš čestný člen, básník a regionální spisovatel Jiří Faltus. Je kronikářem města Lanškrouna, což ho jistě přivedlo k mnoha zdrojům pro jeho prózy. Poezii věnuje světu dětí i světu dospělých.  V roce 2020 vydal sbírku Vše za 39,  navazující na jeho předešlé aforismy. Knihy doprovází vlastními ilustracemi.

Významného životního jubilea se dožívá 14. července básnířka  Věra Kopecká. Jsou to kulatiny, ale víc neprozradím, protože toho není třeba. Stále jiskřící a energická dáma  s časem nezápolí – ona ho totiž ovládá! Jak jinak by bylo možné, co všechno dokázala a činí dál? Mimo držení  různých literárních cen a více, než dvaceti sbírek, je například organizátorkou Dnů poezie v Broumově, překládá a vydává poezii svých přátel – a navíc fotografuje. Jmenujme alespoň tři knihy z poslední doby. Zrcadlo paní Bety, Na vlnách moře (s verši a fotografiemi) a letošní sbírku U brány ticha. 

Je vám cosi podivného na tomto výčtu? Ano, samá poezie, dokonce mnohotvárná a mnohovrstevná.  Básníků nebo poetických duší, které jsou dalšími oslavenci , takzvaně obyčejnějšími, bez výročí, je v červenci prostě přehršel. Možná je to tím ročním obdobím, kdoví. Z jejího novějších sbírek jmenujme např. Zrcadlo paní Bety, Na vlnách moře (verše a fotografie) a letošní sbírku U brány ticha. Nebo publikaci věnovanou plenérům, které  organizuje - Malované Broumovsko - obsahující fotografie obrazů účastníků a stručné informace o plenérech či zúčastněných malířích. Věra Kopecká je editorkou a vydavatelkou této knihy, stejně jako mnoha dalších.

Nejen básněmi živ jest člověk (třebaže mnozí naši oslavenci jsou zdatní  lecjak). Řadu oslavovaných jmen tohoto  měsíce uzavírá jediný prozaik, tedy novinář, spisovatel a scénárista komiksů pro mládež. Sedmnáctého července  popřejeme a připijeme našemu čestnému členovi, Vlastislavu Tomanovi, který  svou tvorbou v časopise ABC provázel několik generací dětí.  Pokud otevřete Zlatou knihu komiksů (2013), jistě každý z nás najde příběh, který ho oslovil. Na facebooku nyní pan Toman píše vzpomínky na svůj život, na dětství a dospívání v Plzni.

Výjimečné dámě a neméně výjimečných pánům přejeme pevné zdraví, neutuchající  tvůrčí síly, pohodu, osobní štěstí a jenom to dobré.

A protože, když si ty přípitky spočtete, zhruba v půli měsíce mohou leckde docházet zásoby skvělých vín na další přípitky a oslavy, včetně různých křtů nových knih, mám pro vás tip.

Opravdu lze totiž pomoci lidem  na Moravě i tím, že si nakoupíte nové zásoby přímo ze sklípků.  (Já už pár litrů mám, ovšem právě ta půlka měsíce vypadá na potřebné doplnění zásob.)

Hezké léto všem!

Hana Mudrová


37. ročník poetických "Čisovic"

 26. června se u Marhoulů na zahradě uskutečnil 37. ročník poetických "Čisovic" u příležitosti sedmedesátin Lojzy Marhoula.


Milý Lojzo, Mobele, přejeme dodatečně všechno nejlepší!